Kā rīkoties, ja nekustamā īpašumu attīstītājam samaksāta rokasnauda un tas nav izpildījis savas saistības, bet pircējam zudusi interese iegādāties mājokli?

 
Nekustamā īpašuma pirkšanas un pārdošanas eiforija ir pagājusi, taču sekas joprojām liek par sevi manīt.  Nereti Latvijā radās situācijas, kad tika pārdoti nepabeigti mājokļi vai pat vēl neuzbūvēti dzīvokļi jaunajos projektos. Pārdevēji bieži vien pierunāja klientu slēgt pirkuma priekšlīgumu un rokasnaudas līgumu, bet pircēji nekustamo īpašumu attīstītājiem maksāja rokasnaudu vai avansu par nākotnē plānota dzīvokļa iegādi. Tas nozīmēja daļēju būvniecības procesa priekšapmaksu, kas, protams, izdevīga projektu attīstītājiem.
 
Šobrīd, kad nekustamā īpašuma cenas kļuvušas atbilstošas faktiskajam pieprasījumam un piedāvājumam tirgū, nākas saskarties ar situāciju, ka pircēji ne vienmēr ir ieguvuši kāroto pirkumu – laicīgi un kvalitatīvi pabeigtu dzīvokli jaunajā projektā, bet atsevišķos gadījumos projektos esošie dzīvokļi vispār netiek pabeigti. Kā atgūt nekustamo īpašumu attīstītajam samaksāto rokasnaudu, tas nav izpildījis savas saistības un klientam ir zudusi interese par mājokļa iegādi?
 
Rodas konfliktsituācija starp preces ražotāju – dzīvokļa celtnieku un/vai pārdevēju, no vienas puses, un pircēju, no otras puses. Kā šādā situācijā rīkoties? Ko darīt un kādas ir pircēja un kādas – pārdevēja tiesības un pienākumi? Kā šo situāciju regulē likums?
 
Lielākā daļa jauno projektu mājokļu pircēji ir fiziskas personas, kuri iegādājas dzīvokļus savām vajadzībām. Jāuzsver, ka pircējiem ir iespēja aizstāvēt savas intereses ne tikai civiltiesiskā kārtībā, bet arī administratīvā procesa ietvaros un tādējādi atgūt samaksāto priekšapmaksu vai rokasnaudu. Taču ne vienmēr puses zina savas tiesības. Piedāvāju praktisku piemēru no pavisam nesen notikuša tiesvedības Administratīvajā apgabaltiesā, kas norāda uz Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) nepamatoto atteikumu izskatīt  lietu pēc būtības, un galvenais – iespēju klientam atgūt par mājokli iemaksātos naudas līdzekļus administratīvā procesa ietvaros.
 
Gadījumos, kad noslēgts nekustamā īpašuma priekšlīgums un nekustamā īpašuma attīstītājs termiņā nav nodevis māju ekspluatācijā vai kādu citu iemeslu dēļ nav izpildījis savas saistības, un klients zaudējis interesi par mājokļa iegādi, Patērētāju tiesību aizsardzības likums paredz iespēju atteikties no priekšlīguma vienpusēji atkāpjoties.
 
Piemērs par patērētāja iespējamām tiesībām atteikties no pirkuma
 
Nekustamo īpašumu attīstītājs un klients noslēdza pirkuma priekšlīgumu, saskaņā ar kuru klients samaksāja nekustamo īpašumu attīstītājam rokasnaudu par dzīvokļa pirkumu. Līgumā bija noteikts, kad jābūt pabeigtam daudzdzīvokļu namam, bet nebija atrunāts konkrēts termiņš, līdz kuram dzīvoklim ir jābūt pabeigtam.
 
Savukārt klients vairs nebija ieinteresēts līguma izpildīšanā, jo mājoklis nebija pilnībā pabeigts pēc daudzdzīvokļu nama uzcelšanas. Nekustamo īpašumu attīstītājs pēc mutiskām pārrunām atteicās atgriezt klienta iemaksāto rokas naudu.
 
Nespējot panākt vienošanos, klients vērsās PTAC ar iesniegumu, kurā lūdza palīdzību un savu patērētāju interešu aizsardzību.  Taču PTAC atteicās pieņemt lēmumu pēc būtības un noraidīja iesniegumu. Klients turpināja meklēt taisnību, pārsūdzot pieteikumu  Administratīvajā rajona tiesā. Arī Administratīvā rajona tiesa pievienojās PTAC viedoklim.
 
Savukārt  2012.gadā Administratīvā apgabaltiesa taisīja spriedumu, kurā nosprieda apmierināt klienta pieteikumu un uzlikt PTAC par pienākumu viena mēneša laikā no sprieduma spēkā stāšanās dienas izdot klientam labvēlīgu administratīvo aktu par pienākuma uzlikšanu nekustamo īpašumu attīstītājam atmaksāt klienta iemaksāto rokas naudu, tādējādi apmierinot klienta iesniegto apelācijas sūdzību.
 
Galvenie patērētājus interesējošie secinājumi
 
Administratīvā apgabaltiesa secina, ka klients bija tiesīgs sagaidīt, lai noteiktajā laika periodā nekustamo īpašumu attīstītājs uzbūvēs, nodos ekspluatācijā ēku, kurā atradīsies dzīvoklis.
 
Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 6.panta trešo daļu līguma noteikums, kuru līgumslēdzējas puses savstarpēji nav apspriedušas, ir netaisnīgs, ja tas pretēji labticīguma prasībām rada būtisku neatbilstību līgumā noteiktajās līgumslēdzēju pušu tiesībās un pienākumos par sliktu patērētājam.
 
Administratīvā apgabaltiesa, izvērtējot priekšlīguma nosacījumus, secināja, ka priekšlīgums būtiski ierobežo pircēja tiesības saņemt samaksāto rokas naudu un tiesības izbeigt priekšlīgumu, ja pārdevējs pieļāvis termiņa nokavējumu ēkas nodošanai ekspluatācijā. Apgabaltiesa norādīja, ka, slēdzot priekšlīgumu, nav ievērots pušu vienlīdzības princips un līguma noteikumi ir netaisnīgi.
  
Rezumējot
 

Ņemot vērā šo praksi, ir iegūta pozitīva pieredze rokasnaudas vai sākotnējo iemaksu atgūšanā no nekustamo īpašumu celtniekiem un pārdevējiem, kas nav izpildījuši savas saistības gadījumos, kad patērētājs zaudējis interesi par mājokļa iegādi.
 
 

Pievienot komentāru

Pierakstieties uz jaunumiem e-pastā: